Algemene voorwaarden

versie: 1.03

De algemene voorwaarden van W2P Belgium bv zijn van toepassing op alle leveringen door en alle overeenkomsten gesloten met W2P Belgium bv, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen W2P Belgium bv en de opdrachtgever.  Door ondertekening van of verklaring van goedkeuring met de overeenkomst, orderbevestiging of de bestelbon (kan ondermeer ook via digitaal aanvaarding via het CRM) , verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.  

Offerte

Tenzij de offerte anders vermeldt, is de offerte op gemaakt door W2P Belgium bv gedurende 21 kalenderdagen geldig.  Offertes en aanbiedingen dienen verplicht in hun geheel te worden beschouwd. W2P Belgium bv kan niet verplicht worden tot het  uitvoeren van een gedeelte ervan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een door de opdrachtgever ondertekende, ook via e-mail, offerte maakt een bindende overeenkomst uit. 

Om betwistingen te vermijden, worden de werkzaamheden pas ingepland van zodra W2P Belgium bv de door de opdrachtgever goedgekeurde prijsofferte in zijn bezit heeft.  Wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijdse goedkeuring tot stand komen.

Indien de opdrachtgever werkt met een Project Order (PO) dient deze aan de W2P Belgium bv overgemaakt worden vόόr de aanvang van de werkzaamheden.

Vertrouwelijkheid

W2P Belgium bv verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever jegens derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis genomen wordt.  W2P Belgium bv neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.  Hij vrijwaart W2P Belgium bv van elke aansprakelijkheid, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Prijzen​ en betaling

Tenzij anders bepaald, zijn alle prijzen die worden opgegeven exclusief BTW.  Vanaf het ogenblik dat de offerte of orderbevestiging van W2P Belgium bv door de opdrachtgever werd goedgekeurd, is een bindende overeenkomst ontstaan en heeft de opdrachtgever betalingsplicht van het totale bedrag. 

Alle facturen van W2P Belgium bv zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.  Bij de aanvang van een project factureert W2P Belgium bv 30% van het totaalbedrag.  Indien er specifieke milestones zijn afgesproken (bijvoorbeeld bij een Game op maat) wordt er met deelfacturatie gewerkt.

Verplaatsingkosten zijn exclusief en steeds vertrekkende vanuit de standplaats van de trainer.

Schadevergoeding en ​verwijlintresten

Iedere laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW.  Na een eerste (kosteloze) herinneringsmail en na de wettelijke wachttermijn wordt het bedrag van de factuur verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van € 100.  Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend worden.  Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden.  Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Al het door W2P Belgium bv vervaardigde materiaal mag niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van W2P Belgium bv worden bewerkt of verwerkt .  De eigendom van door W2P Belgium bv verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen en auteursrechten blijven volledig bij W2P Belgium bv, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.  In het laatste geval kan W2P Belgium bv hiervoor een vergoeding bedingen.  Bij gebleken schending van het genoemde eigendomsrecht is W2P Belgium bv gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.  W2P Belgium bv behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Annulatie​voorwaarden

Algemeen/In company

  • Indien een geplande datum wordt geannuleerd in de 7 dagen die de voorziene datum voorafgaan, wordt 100% van de dagprijs gefactureerd.
  • Indien een geplande datum wordt geannuleerd in de 14 dagen die de voorziene datum voorafgaan, wordt 75% van de dagprijs gefactureerd.
  • Indien een geplande datum wordt geannuleerd in de 30 dagen die de voorziene datum voorafgaan, wordt 50% van de dagprijs gefactureerd.

Open Aanbod

  • De annulatiekost bedraagt minimaal 250 EUR.
  • Bij een annulatie op minder dan 45 kalenderdagen voor de start van de opleiding blijft 50% van het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  • Bij een annulatie op minder dan 30 kalender dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd.
  • Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt aan W2P Belgium bv.
  • De inschrijving verplaatsen naar een latere datum kan kosteloos indien dit meer dan 30 dagen voor de start van de opleiding gebeurt.

Game O​p Maat

Het is niet toegestaan om de game op maat te gebruiken, te verkopen of geld voor te vragen buiten de organisatie die de game op maat aangekocht heeft.  De organisatie waarvan sprake wordt bepaald door middel van het onderneminsnummer. Er kan enkel afgeweken worden mits schriftelijk overeengekomen.  In dat geval kan W2P Belgium bv een vergoeding aanrekenen.

Way2Play Ce​rtified Business Games Facilitator

Het attest dat uitgeschreven wordt is ter persoonlijke titel van het individu, welke in loondienst van een bedrijf is. 

De business games van W2P Belgium bv mogen enkel door Way2Play Certified Business Games Facilitators gegeven worden.

Een Way2Play Certified Business Game Facilitator mag de business games niet commercialiseren buiten de context het bedrijf waar hij in loondienst is.

Overige be​palingen 

Tenzij anders bepaald, geldt een e-mail gezonden naar het e-mailadres van de opdrachtgever als bewijs van iedere kennisgeving.  Protest door de opdrachtgever, op welk gebied ook, schort de  verplichtingen (met inbegrip van de betalingsverplichtingen) van de opdrachtgever niet op.  W2P Belgium bv is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Wijzigin​gen 

W2P Belgium bv behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  

Rechtban​k van Gent

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

Vragen?

Geef ons een bericht, wij zijn blij om te helpen!